Piłka nożna

INFORMACJA

Zostało opublikowane rozporządzenie RM, gdzie, zgodnie z przewidywaniami –
od soboty 27 marca 2021 r. do 09 kwietnia 2021 r. współzawodnictwo/zajęcia/wydarzenia sportowe oraz działalność obiektów sportowych możliwa:
„wyłącznie w przypadku sportu zawodowego w rozumieniu art. 2 pkt 143 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art.107 i 108 Traktatu lub zawodników pobierających stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie, lub zawodników będących członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej, lub reprezentacji paraolimpijskiej, lub uprawiających sport w ramach ligi zawodowej w rozumieniu tej ustawy”.
Oczywiście bez udziału publiczności.
Wyłączono możliwość udziału we współzawodnictwie dzieci i młodzieży.
źródło: http://slzpn.pl/